Odklad povinné školní docházky

Postup při podávání žádosti o odklad povinné školní docházky:

- i v případě, kdy zákonný zástupce chce požádat o odklad povinné školní docházky pro své dítě, musí dítě přihlásit k povinné školní docházce v základní škole (musí se dostavit k zápisu)

- žádost se podává řediteli základní školy písemně co nejdříve (lze již při zápisu), nejpozději však do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku

- žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení nebo odborného lékaře (pro tyto potřeby je dostačující doporučení praktického lékaře pro děti a dorost)

- jestliže byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky, není automaticky přijato na následující školní rok do původní ZŠ, ale zákonný zástupce musí opět požádat o přijetí k plnění povinné školní docházky (v tomto případě se dítě nemusí k zápisu osobně dostavit). Zákonný zástupce může požádat o přijetí k plnění povinné školní docházky i na jiné škole, než na které žádal původně.

- v případě, že se u dítěte v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní zralost, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce dodatečně odložit začátek plnění povinné školní docházky ještě v průběhu prvního pololetí školního roku na následující školní rok. To se týká i dětí, které do 1. ročníku nastoupily po odkladu povinné školní docházky.

 

  

Studijní informace | Přijetí do první třídy | Odklad povinné školní docházky