Řád družiny

 AKCE    

VYCHOVATELKY

 

Základní škola Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky

Uhelný trh 4, Praha 1

 

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY 

Provozní doba školní družiny (dále jen ŠD)

ŠD tvoří mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Ranní provoz ŠD je od 7.00h do 7.45h. Odpolední provoz ŠD je od konce vyučování do 17.30h. Do 14.00h probíhá odpočinková činnost a část zájmové činnosti a je možné děti vyzvedávat. Od 14.00h do 15.30h jsou děti na vycházkách, probíhá rekreační a zájmová činnost a tato doba není vhodná pro vyzvedávání dětí. Od 15.30h do 17.30h je možné vyzvedávat děti opět ve ŠD.

V případě, že dítě bude opakovaně vyzvedáváno ze ŠD po ukončení provozu, bude o této věci informováno vedení školy a sociální odbor péče o dítě.  

Způsob přihlášení a odhlášení žáka

ŠD zařazuje žáky 1. – 4. tříd. O přijímání žáků rozhoduje ředitel školy. Žáka přihlašují do ŠD jeho zákonní zástupci vyplněním zápisního lístku s uvedením času a způsobu odchodu (seznam osob, které mohou dítě vyzvedávat). Platnost zápisního lístku je jeden rok. Odhlášení žáka, nebo odchylky od pravidelné docházky a odchodu sdělí zákonní zástupci vychovatelce ŠD písemně. O vyloučení žáka ze ŠD rozhoduje ředitel školy po opakovaném porušování Řádu školy a Řádu školní družiny. Vyloučení bude vždy projednáno se zákonnými zástupci žáka.  

Platby ŠD

Přihlášením do ŠD vzniká zákonným zástupcům povinnost hradit poplatek, který byl stanoven 300,-Kč/měsíc. Platba je prováděna bezhotovostně a to buď dvakrát ročně

1.      září – prosinec 1200,-Kč (uhradit do 31. 10.)

2.      leden – červen 1800,-Kč (uhradit do 29. 2.)

nebo jednorázově 3000,-Kč (uhradit do 31. 10.).

Číslo účtu: 19-2000729319/0800 a přidělený variabilní symbol dítěte budou žákům zapsány v ŽK. Pokud nebude příslušná částka včas uhrazena, nebude moci být dítě přijato po skončení vyučování do ŠD.  

Na začátku školního roku jsou všichni žáci seznámeni s pravidly bezpečného chování a ochrany zdraví ve škole a ŠD. Pro žáky ŠD platí pokyny uvedené v Řádu školy.  

Petr Tlustý

ředitel školy

 

  

Školní družina | Řád družiny