Úvod

SLEDUJTE, PROSÍM, NAŠE NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY!

 

HLASTE SE NA KROUŽKY ELEKTRONICKY - školní rok 2014/2015!

 

V                       

 

 

 

 

    

           

    

 

         

              

         

         

 

Základní škola Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky vznikla sloučením dvou původně samostatných škol (ZŠ Brána jazyků a ZŠ Uhelný trh) dne 1. 7. 2013. Škola navazuje na tradice a kvalitu obou původních škol. Naším cílem je nadále rozvíjet schopnosti a nadání našich žáků, vytvářet partnerské prostředí pro žáky, jejich rodiče a učitelský sbor.
 

Škola působí ve dvou budovách na území Prahy 1.
V ulici Vojtěšská 13 (1.- 5.ročník) a na Uhelném trhu 4 (1.- 9.ročník).

 

Jsme fakultní školou s rozšířeným vyučováním jazyků a matematiky.

V matematické části školy nabízíme od 6. ročníku rozšířenou výuku matematiky a přírodovědných předmětů (žáci mají zvýšenou týdenní dotaci v předmětech matematika, informační a komunikační technologie a fyzika). S výukou cizích jazyků začínají žáci ve 3. třídě s týdenní časovou dotací 3 vyučovacích hodin, od 7. ročníku žáci přibírají druhý cizí jazyk s týdenní časovou dotací 2 hodiny.
 

V jazykové části se žáci učí od 3. ročníku první cizí jazyk s týdenní dotací
5 vyučovacích hodin a v 6. ročníku žáci přibírají druhý cizí jazyk. Na druhém stupni učíme každý cizí jazyk 4 hodiny týdně.
 

Nabízíme výuku angličtiny, němčiny, francouzštiny.

 
Výuka cizích jazyků je podporována výměnnými zahraničními zájezdy.
 
 
Umožňujeme žákům mimořádně nadaným (například i vrcholovým sportovcům nebo nadaným umělcům) a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami studium podle individuálních vzdělávacích plánů.
 
 
 
 
Všechny učebny školy jsou vybaveny interaktivními tabulemi. 
 

 

V obou školních budovách vaří školní jídelna.

 

Obě budovy jsou výborně dopravně dostupné.

 

Každá třída vyjíždí alespoň 1x ročně na školu v přírodě. Nově vytvořené 3. a 6. třídy jezdí na podporu stmelení třídy na začátku školního roku na adaptační kurz. Pro žáky 8. tříd je organizován lyžařský výcvik.

 

Žáci se účastní řady soutěží a olympiád, ve kterých si vedou velmi dobře.
 

O přestávkách je žákům k dispozici stolní tenis a stolní fotbálek.

 

Žáci mají možnost složit MALOU MATURITU z MATEMATIKY a z FYZIKY.
 
 
Pro cizince otvíráme kroužek SEZNAMME SE S ČEŠTINOU.
 
 
 
 
 
 
 
Škola pořádá v průběhu školního roku několik akcí (Vánoční trhy,..), z jejichž výtěžku přispívá na vzdělávání indického chlapce.
 
 
 
Celkové prostředí ve škole jsme zaměřili na kultivaci života žáků. V obou budovách školy klademe důraz na vstřícnou, otevřenou, zkrátka rodinnou atmosféru.
 
 
 
Pro školní rok 2014/2015 přijímáme žáky do 1., 3., 6. a 8. ročníku.
 
 
Rodiče našich žáků založili nadační fond Brána jazyků pootevřená s číslem účtu 1932633339/0800, kam přicházejí sponzorské dary našich příznivců, převážně z řad rodičů. Tento fond slouží především k podpoře a zkvalitnění výuky (např. podpora výměnných zájezdů). Všem sponzorům jsme za peněžité i věcné dary vděčni a informujeme je, co za získané peníze pořídíme.   

 

  

Úvod